Teisiniai dokumentai (aktuali redakcija) Spausdinti

Inventorizuojant, prižiūrint, tvarkant želdinius tenka vadovautis visa eile teisinių aktų, kuriuos dėl pavadinimų ilgumo ir kitų priežasčių ne taip paprasta susiriasti, o ir suradus dar reikia aiškintis ar tai paskutinė dokumento redakcija. Kad viskas būtų paprasčiau - pridedame želdinių ir želdynų sričiai aktualius dokumentus (sąrašą), o artimiausiu metu pridėsime ir jų aktualias redakcijas.

1) Želdynų įstatymas, 2007

2) Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, 2008

3) Kriterijai, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, 2007

4) Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas, 2008

5) Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, 1992

6) Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, 2007

7) Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas, 2008

8) Valstybinės reikšmės parkų nuostatai, 2010

9) Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas, 2007

10) Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašas, 2008

11) Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas, 2007

12) Dendrologinių kolekcijų bendrieji nuostatai, 2000

13) Dendrologinės kolekcijos, kuroms suteiktas saugomo objekto statusas, 2000

14) Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, 2008

15) Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės, 2008

16) Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas, 2008

17) Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarka, Invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarka, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programa, 2002

18) Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašas + Riedulių, medžių, dendrologinių rinkinių ir dendrologinę vertę turinčių parkų ir skverų kiekybiniai parametrai, 2009

19) Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa, 2008

20) Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, 2010

pradžiai užteks :-)

Sekanti informacija LABAI aktuali sprendžiant miško ir ne miško klausimus...

Teritorija yra miškas, jeigu pagal faktinę padėtį atitinka nurodytus įstatyme kriterijus

  2004 m. gegužės 29 d. Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A14-499-04, kurioje pareiškėjas prašė panaikinti sprendimą ir įpareigoti Aplinkos ministeriją pateikti Vyriausybei pasiūlymą išbraukti miško sklypą iš valstybinės reikšmės miško plotų, priėmė nutartį, kurioje atmetė skundą. Pagrindiniai Teismo argumentai buvo:
 • Teritorijų priskyrimo miškams teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (1994 m. lapkričio 22 d. įstatymo Nr. I-671 redakcija).
 • Įstatymo 2 straipsnyje yra nustatyta, kad miškas - tai ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės).
 • Taigi, tam tikros teritorijos priskyrimas miškui nėra siejamas su įgaliotų valstybės institucijų valiniais sprendimais.
 • Teritorija yra miškas, jeigu pagal faktinę padėtį atitinka nurodytus įstatyme kriterijus. Tam nereikalingas atitinkamo planavimo dokumento patvirtinimas ar teritorijos įregistravimas kadastre.

Esant nesutapimams tarp Nekilnojamojo turto registro ir Miškų valstybės kadastro duomenų, turi būti vadovaujamasi Miškų valstybės kadastro duomenimis

  2013 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A502-2388/2013 priėmė nutartį, kurioje išsprendė ginčą dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre ir Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre esančių duomenų nesutapimo.
  Pagrindiniai Teismo argumentai buvo:
 • Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro sąveiką su kitais valstybės registrais ir kadastrais reglamentuoja Miškų valstybės kadastro nuostatų V skyrius (34–40 p.);
 • miškų valstybės kadastro duomenys ir Nekilnojamojo turto registro, kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsnio nuostatomis įsteigtas visiškai kitu tikslu – nekilnojamiesiems daiktams, nuosavybės bei kitoms daiktinėms teisėms į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymams, įstatymų nustatytiems juridiniams faktams registruoti, duomenys negali tarpusavyje konkuruoti;
 • Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, 139.1 punkte nustatyta, kad Nekilnojamojo turto kadastras sudaromas ir funkcionuoja inter alia naudojantis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro informacija apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus ir charakteristikas, susijusius su miškų ūkio paskirties žemės sklypų naudojimu, miško žemės ir medynų vertės nustatymu, todėl būtent Miškų valstybės kadastras laikytinas duomenų, apibūdinančių miško masyvo, miško kvartalo plotą ir ribas, pagrindiniu oficialiu šaltiniu.
Atnaujinta Sekmadienis, 23 Lapkritis 2014 17:50